Cenik za šol. leto 2023/24 in splošni pogoji

PRISPEVEK VADNIN 2022/23

št. vaj/št. min/mesec

CENA/OSEBO

CICI plesna šola

4 vaje / 45 min

30 eur 

Ritmična gimnastika (od 1.2.2024 dalje)

4 vaje/60 min

40 eur

Jazz balet 1 in 2

8 vaj / 45-60 min

50 eur

Street dance

4 vaje po 60 min

40 eur

Show dance tekmovalna

14 vaj / 60 min

 70 eur*

Jazz-latin mame

4 vaje / 60 min

30 eur 

*NOVO!!!

POPUSTI na zvestobo

*Plesalci, ki naše plesne programe obiskujejo neprekinjeno več kot leto dni, imajo na TEKMOVALNI program 10% popusta

 

** Popusti na družinske člane

** 2. (ter vsak naslednji) član iste družine ima dodatni 10% popust

V primeru opravičene odsotnosti (daljša bolezen ali poškodba) popust obravnavamo individualno in upoštevamo le ob priloženem zdravniškem potrdilu

LETNA ČLANARINA

(plačljiva pri prvi vplačani vadnini in velja do konca šolskega leta)

 

letna

 

20 EUR/leto 

Individualna ura

60 min

25 eur + ura najema dvorane

Enkraten obisk

45 min /60 min

14 eur/ vajo

Vse cene že vključujejo DDV.

Plačilo se izvrši preko bančnega nakazila do 8. v mesecu za tekoči mesec.

Obdobje izvajanja plesnih treningov

Izvajanje izobraževalne dejavnosti plesnih treningov poteka v Plesnem studiu Petra vsak dan v tednu, od 4. septembra do 30. junija, torej letno v časovnem obdobju 10 mesecev, ne poteka pa v času praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic. Izjema so organizirane plesne delavnice po predhodni prijavi plesalca.

dancestudiopetra@hotmail.com

Strokovni vodja:  mag. Petra Bremec, prof., spec. manag. v izobraževanju

Splošni pogoji

SPLOŠNI POGOJI 

NASTOP POGODBENEGA RAZMERJA 

Obligacijsko razmerje (pogodbeno razmerje) med ponudnikom (izvajalcem) storitev ter sprejemnikom ponudbe (v nadaljevanju stranka, udeleženec) nastane v trenutku, ko stranka odda izpolnjeno prijavnico preko spletne strani. Za mladoletne osebe mora prijavnico izpolniti in oddati zakoniti zastopnik (starš, skrbnik). Z nastankom obligacijskega razmerja med Plesnim studiem Petra in stranko se slednja zaveže, da sprejema in da bo spoštovala »Splošne pogoje«, ki so objavljeni na spletni strani. Splošni pogoji se nanašajo na vse storitve, ki se jih izvaja v Plesni studio Petra. 

INFORMACIJE 

Informacije o storitvah Plesnega studia Petra so dostopne: 

– na spletni strani: www.plesnistudiopetra.si ; 

– preko elektronskega naslova: dancestudiopetra@hotmail.com

VPIS V TEČAJE IN NAČIN PLAČILA 

V tečaj se udeleženec vpiše z izpolnitvijo vpisnega obrazca s svojimi podatki na spletni strani ter s plačilom tečaja po veljavnem ceniku do datuma zapadlosti navedenega na računu oziroma najkasneje do pričetka prve vaje v novem mesečnem obdobju, sicer se udeleženec ne more udeležiti posamične vaje. Četudi se udeleženec ne more udeležiti posamične vaje zaradi neplačila šolnine, mora plačati celotno mesečno šolnino. 

Vpis v posamično skupino je mogoč do zapolnitve prostih mest v tej skupini.

Posebno opozorilo: 

v kolikor se tečaji/ posamezne vaje, zaradi upoštevanja ukrepov za zajezitev širjenja nalezljivih bolezni , izvede on-line, veljajo enaki plačilni pogoji. 

OBDOBJE IZVAJANJA TEČAJEV 

Redna izobraževalna dejavnost izvajanja plesnih tečajev poteka letno v časovnem obdobju 10 mesecev, ne poteka pa v času praznikov in šolskih počitnic med letom ter poletnih šolskih počitnic.

ODGOVORNOST 

Udeležba na plesnih tečajih in ostalih programih je prostovoljna in poteka v celoti na lastno odgovornost udeleženca oziroma njegovih zakonitih zastopnikov (staršev, skrbnikov), ter Plesni studio Petra zanjo ne nosi nobene odgovornosti. 

Nezgodno zavarovanje udeležencev ni vključeno v ceno storitev. 

Udeleženec se zaveže upoštevati vsa navodila in ukrepe, ki so z namenom preprečitve širjenja nalezljivih bolezni predpisana z vsakokrat veljavno zakonodajo ter vsa navodila in ukrepe, ki jih bo v zvezi s tem določil Plesni studio Petra. Udeleženec se zaveže, da bo na tečaj prišel izključno, če bo zdrav. V kolikor pa bo imel kakršne koli simptome bolezni, pa se tečaja ne bo udeležil in bo ostal doma. 

Udeleženci so seznanjeni z možnostjo, da kljub temu da Plesni studio Petra izvaja vse potrebne ukrepe, lahko pride do prenosa nalezljivih bolezni v času izvajanja tečajev. Za morebiten prenos nalezljivih bolezni oziroma okužb ne prevzema kakršne koli civilnopravne ali kazenske odgovornosti. Če bi bila pri udeležencu potrjena okužba n.pr. s SARS-CoV-2, se udeleženec odpoveduje uveljavljanju vsakršne odškodninske ali kazenske odgovornosti glede prenosa bolezni COVID-19 zoper Plesni studio Petra. 

CENIK STORITEV 

Cenik storitev je objavljen na spletni strani www.plesnistudiopetra.si. Plesni studio Petra si pridržuje pravico do sprememb cen in plačilnih pogojev kadarkoli v koledarskem letu. Spremembe cen in plačilnih pogojev pričnejo veljati in se uporabljati z dnem objave sprememb na zgoraj navedeni spletni strani, razen v kolikor je določeno, da sprememba prične veljati kasneje.

NAČIN PLAČILA IN PLAČILNI POGOJI 

Plačilo udeležbe na tečajih (šolnino) in plačilo vseh drugih storitev mora udeleženec poravnati pred pričetkom plesnega tečaja oziroma drugih storitev (oz. najkasneje do 5. v mesecu) z nakazilom na transakcijski račun, ki je naveden na računu. V kolikor je udeleženec v zamudi s plačilom, mu Plesnega studia Petra pošlje prvi opomin. Stroški vezani na izdajo vsakega opomina se udeležencu dodatno zaračunajo v višini 10,00 EUR. V primeru, da dolg tudi po izdaji drugega opomina ni poravnan, se zoper udeleženca sproži izvršilni ali drug sodni postopek z namenom poplačila dolga. 

UPOŠTEVANJE ODSOTNOSTI 

Odsotnost z vaj pri znesku šolnine upošteva Plesni studio Petra samo v naslednjih primerih:

– Odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov (bolezen, poškodba). Ustrezno število vaj se odšteje od že vplačane šolnine samo na podlagi pisne najave odsotnosti najkasneje prvi dan odsotnosti na dancestudiopetra@hotmail.com in ob predložitvi zdravniškega potrdila o bolezni ali poškodbi. 

– Zaradi naknadnega vpisa v skupino. 

– Zaradi odsotnosti zaradi udeležbe v šoli v naravi, na podlagi predhodnega pisnega obvestila.

– Predšolskim otrokom, za katere se izkaže, da ne morejo slediti programu oz. da ne želijo več obiskovati plesnih vaj, se zaračuna (po pogovoru plesnega pedagoga s starši) število že izvedenih vaj po ceniku posameznih vaj, preostanek že plačane šolnine Plesni studio Petra vrne. V primeru odsotnosti udeleženca od vaj iz katerega koli drugega razloga, razen zgoraj izrecno navedenih razlogov, Plesni studio Petra ni dolžan udeležencu vrniti dela ali celotne že vplačane šolnine. Že vplačana šolnina se zaradi odsotnosti ne prenaša v naslednje tečajno oziroma plačilno obdobje. Že vplačano šolnino se vrača v celoti samo v primeru, da se izvedba tečaja ne realizira zaradi premajhnega števila vpisanih udeležencev. 

KODEKS VEDENJA IN ODGOVORNOST ZA STVARI (PREDMETE) 

Udeleženec mora priti na plesne vaje 5 – 10 minut pred začetkom vaje in sicer v opremi, ki mu je bila svetovana s strani Plesne šole Fiona pri vpisu. Udeleženec ne sme zamujati in na kakršenkoli način motiti poteka tečaja oziroma dela. 

Udeleženec se mora v garderobi preobleči in preobuti v primerno plesno obutev.

Za garderobo, pozabljene in izgubljene predmete Plesni studio Petra ne nosi nikakršne odgovornosti. 

Predšolske in mlajše udeležence (otroke) oddajo starši plesnemu pedagogu pred vhodom v prostore in jih prevzamejo ob koncu tečaja ponovno pri vhodu. Varstva za otroke Plesni studio Petra ne organizira, zato Plesni studio Petra odgovarja za otroke samo v času rednega programa dela oziroma v času tečaja.

V primeru neplačila šolnine s strani udeleženca, udeležba na tečaju ni mogoča, dokler udeleženec na plača celotne zapadle šolnine. 

UPORABA DVORAN 

Udeleženci lahko dvorane uporabljajo samo v času trajanja svojega programa ob prisotnosti učiteljev.

INDIVIDUALNE URE 

Storitev »Individualne ure« s stranko, plesnim parom, ali skupino, je potrebno plačati vnaprej. Odjava individualne ure je možna najmanj 8 ur pred pričetkom individualne ure. Šolnine ob kasnejših odjavah ne vračamo. 

VARSTVO AVTORSKE PRAVICE 

Vsebina učnih programov Plesnega studia Petra je v zakonsko dovoljenem okviru zaščitena kot avtorsko delo ali druga oblika intelektualne lastnine. Snemanje koreografij in učnih programov s strani udeležencev ali tretjih oseb ni dovoljeno.

Vsebine, ki jih objavi Plesnega studia Petra je dovoljeno pregledovati. Brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljena Plesnega studia Petra se vsebin ne sme reproducirati, spreminjati, prepisovati, ponovno objavljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene. 

Z vstopom, registracijo ali prijavo na spletne strani, spletne portale ali spletne aplikacije Plesnega studia Petra, uporabnik oziroma obiskovalec potrjuje, da je skrbno prebral pogoje uporabe, se z njimi strinja in jih sprejema v celoti.

POLITIKA ZASEBNOSTI IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Politika zasebnosti in varovanje osebnih podatkov, je določena v posebni izjavi – »Izjava o varovanju osebnih podatkov«, ki jo udeleženec oziroma njegov zakoniti zastopnik, potrdi ob oddaji spletne prijavnice. 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBENEGA RAZMERJA 

Pogodbeno razmerje, ki nastane med udeležencem in Plesnim studiem Petra, je sklenjeno za nedoločen čas (do preklica s strani ene izmed pogodbenih strank) in se po koncu posamičnega tečaja samodejno podaljša za čas trajanja naslednjega tečaja, razen v primeru da udeleženec pisno, preko maila vsaj 8 dni pred koncem posamičnega tečaja, katerega obiskuje, obvesti Plesni studio Petra, da naslednjega tečaja ne želi obiskovati. Plesni studio Petra lahko pogodbo kadarkoli odpove s koncem posamičnega tečaja (mesečno), tako da udeleženca osebno, po navadni ali elektronski pošti najmanj 8 dni vnaprej o tem obvesti.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV 

Predmetni splošni pogoji pričnejo veljati z dnem objave na spletni strani Plesnega studia Petra in se uporabljajo do preklica oziroma do objave posodobitev in sprememb. 

Koper, dne 01. 08. 2023